Archiwa autora: admin admin

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków,

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 04 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, na którym zostały ocenione wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”.

Poniżej znajduje się Lista wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uszeregowanych w kolejności od najwyższej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego.

Dodatkowo informujemy, iż ostateczna lista Spółdzielni Socjalnych, które uzyskały podstawowe wsparcie pomostowe zostanie ogłoszona po zaakceptowaniu protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Lista wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Spółdzielnie Socjalnych utworzonych przez Beneficjentów Ostatecznych projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną” uszeregowanych w kolejności od najwyższej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego

Lp.

Nazwa Spółdzielni

Średnia punktacja

1

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA – LABORATORIUM ANIMACJI

77,50

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków,

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 27 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, na którym zostały ocenione wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”.

Poniżej znajduje się Lista wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uszeregowanych w kolejności od najwyższej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego.

Dodatkowo informujemy, iż ostateczna lista Spółdzielni Socjalnych, które uzyskały podstawowe wsparcie pomostowe zostanie ogłoszona po zaakceptowaniu protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Lista wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Spółdzielnie Socjalnych utworzonych przez Beneficjentów Ostatecznych projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną” uszeregowanych w kolejności od najwyższej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego

Lp.

Nazwa Spółdzielni

Średnia punktacja

1

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA – SPRÓBUJ ABY UWIERZYĆ

97,50

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, na którym zostały ocenione wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”.

Poniżej znajduje się Lista wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uszeregowanych w kolejności od najwyższej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego.

Dodatkowo informujemy, iż ostateczna lista Spółdzielni Socjalnych, które uzyskały podstawowe wsparcie pomostowe zostanie ogłoszona po zaakceptowaniu protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Lista wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Spółdzielnie Socjalnych utworzonych przez Beneficjentów Ostatecznych projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną” uszeregowanych w kolejności od najwyższej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego

Lp.

Nazwa Spółdzielni

Średnia punktacja

1

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PSZCZÓŁKA

87,50

2

SPOINA Spółdzielnia Socjalna

85

3

KARGUSEK Spółdzielnia Socjalna

85

Ogłoszenie o konkursie na przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w ramach projektu „Biznes społeczny – zakładamy spółdzielnię socjalną”.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie ogłasza konkurs na PRZYZNANIE POMOSTOWEGO WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu „Biznes społeczny – zakładamy spółdzielnię socjalną” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej; Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Oryginał ogłoszenia

Regulamin-przyznawania-środków-finansowych

Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

 

Przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 31 października 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, na którym zostały ocenione wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”.

Poniżej znajduje się Lista wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej uszeregowanych w kolejności od najwyższej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

Dodatkowo informujemy, iż ostateczna lista Beneficjentów pomocy kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego zostanie ogłoszona po zaakceptowaniu protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

lista wniosków

„BIZNES SPOŁECZNY – ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ”

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC
Poland" z siedzibą w Lublinie ogłasza konkurs na PRZYZNANIE ŚRODKÓW
FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w ramach projektu
„BIZNES SPOŁECZNY – ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ”
realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej;
Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej; Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii
społecznej.
Oryginał ogłoszenia Do pobrania wniosek o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej wraz z załącznikami: zasady zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie Oświadczenie dla osoby dojeżdzającej publicznymi środkami trensportu Oświadczenie dla osoby dojeżdżającej własnym środkiem trenspotru Oświadczenie przewożnika o cenie biletu umowa użyczenia pojazdu Załącznik nr 14 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 15 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Załącznik nr 18 wzór zaświadczenia o pomocy de minimis Załącznik nr 17 oświadczenie o zgodzie współmałżonka Poniżej dokumenty związane z udzieleniem wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej oraz wsparcia pomostowego Regulamin-przyznawania-środków-finansowych Załącznik nr 5 Regulamin-Komisji-Oceny-Wniosków o przyznanie środków finansowych Załącznik nr 6 Karta-oceny-formalnej Załącznik nr 7 Karta-oceny-merytorycznej-wniosku-o-otrzymanie-wsparcia-finansowego Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Załącznik nr 11 Karta-oceny-merytorycznej-wniosku-o-otrzymanie-wsparcia-pomostowego Załącznik nr 16 Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł Załącznik nr 19 szczegółowe zestawienie zakupionych towarów i usług Załącznik nr 8 Regulamin-Komisji-Oceny-Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Załącznik nr 9 Umowa o podstawowe wsparcie pomostowe

52 zgłoszenia w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie informuje, iż w terminie od 05 czerwca 2014r. do 07 lipca 2014r., w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”, do siedziby Beneficjenta (Projektodawcy), tj.

Fundacja „OIC Poland” w Lublinie

ul. Gospodarcza 26

20-213 Lublin

wpłynęło 52 zgłoszenia.

Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco będzie kierowana korespondencja
do Kandydatów/ek z informacją o wynikach oceny formalnej oraz merytorycznej.

Lista wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.

Pozostało 3 dni do zamknięcia rekrutacji !!!!!!

Przypominamy, iż do dnia 25 czerwca br. trwa nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”. Do udziału w projekcie w szczególnie zapraszamy osoby niezatrudnione, które znalazły się w trudniej sytuacji życiowej, a jednocześnie chcą zmienić swoje życie poprzez założenie przedsiębiorstwa społecznego w formie spółdzielni socjalnej.

Uczestnicząc w projekcie można uzyskać:

 • Środki finansowe na założenie spółdzielni socjalnej w maksymalnej wysokości do 200 000 zł (20 000 zł na osobę);
 • Pomostowe wsparcie finansowe na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania spółdzielni w wysokości do 1 600 zł na osobę przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia spółdzielni.
 • Wsparcie szkoleniowo- doradcze, dzięki któremu procedura zakładania spółdzielni będzie bardzo prosta.

Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 25 czerwca 2014r. w godzinach od 08:00 do 16:00 w biurze projektu:

Fundacja „OIC Poland”

ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie www.biznesspoleczny.oic.lublin.pl w zakładce Dokumenty.

03.06.2014

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż w terminie od 05 czerwca 2014r. do 25 czerwca 2014r. będzie prowadzony nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”.

Dokumenty Rekrutacyjne składają się z następujących elementów:

a) Formularz Zgłoszeniowy - (do pobrania w zakładce Dokumenty na stronie www.biznesspoleczny.oic.lublin.pl lub dostępny w Biurze projektu);

b) Oświadczenia – (do pobrania w zakładce Dokumenty na stronie www.biznesspoleczny.oic.lublin.pl lub dostępne w Biurze projektu):

 1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikacyjnych Kandydata/ki do udziału w projekcie – składają wszyscy Kandydaci/ki;
 2. Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch rożnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub w przypadku korzystania oświadczenie o złożeniu rezygnacji do PFRON z możliwości ubiegania się o ich refundację ze środków PFRON- w przypadku Kandydatów/tek niepełnosprawnych;
 3. Deklaracja utworzenia grupy inicjatywnej- w przypadku Kandydatów/ek, którzy wraz z innymi Kandydatami/kami tworzą Grupę Inicjatywną;

 

c) inne dokumenty poświadczające spełnianie wymogów kwalifikacji do udziału w projekcie:

 1. osoby bezrobotne- Zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem z właściwego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny;
 2. osoby niepełnosprawne- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 3. osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego- Zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem z zakładu lecznictwa odwykowego;
 4. osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej- Zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem z zakładu opieki zdrowotnej,
 5. osoby z zaburzeniami psychicznymi- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, natomiast jeśli ww. orzeczeniu jako przyczyna niepełnosprawności nie jest wskazana choroba psychiczna- zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem z zakładu opieki zdrowotnej;
 6. uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej- zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem z powiatowego centrum pomocy rodzinie;
 7. osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej- zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem z ośrodka pomocy społecznej;
 8. osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej- zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem z ośrodka pomocy społecznej;
 9. osoby, które nie zostały wskazane w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, pod warunkiem, że są osobami niezatrudnionymi, wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej- Zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem z ośrodka pomocy społecznej.

 

 

Powyższe dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do biura projektu:
Fundacja „OIC Poland”
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin

Prosimy o czytelne wypełnienie dokumentów.

Kolejne terminy bezpłatnych spotkań informacyjnych w ramach projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”

W dniach 29 oraz 30 maja 2014r. odbędą się kolejne bezpłatne spotkania informacyjno- promocyjne w ramach projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”.

Do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno- promocyjnych szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne, które znalazły się w trudniej sytuacji życiowej, a jednocześnie chcą zmienić swoje życie poprzez założenie przedsiębiorstwa społecznego w formie spółdzielni socjalnej.

29 maja 2014r. Spotkanie odbędzie się o godzinie 16.00 w Józiowej Zagrodzie
w Urzędowie
30 maja 2014r. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18.00 w Domu Ludowym w Sielcach

 

Szczegółowych informacji dotyczących spotkań udziela p. Emilia Sikorska, tel. 81 710 46 32,
e-mail: biznesspoleczny@oic.lublin.pl.

Spotkania Informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego