Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

„BIZNES SPOŁECZNY – ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ”

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC
Poland" z siedzibą w Lublinie ogłasza konkurs na PRZYZNANIE ŚRODKÓW
FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w ramach projektu
„BIZNES SPOŁECZNY – ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ”
realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej;
Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej; Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii
społecznej.
Oryginał ogłoszenia Do pobrania wniosek o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej wraz z załącznikami: zasady zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie Oświadczenie dla osoby dojeżdzającej publicznymi środkami trensportu Oświadczenie dla osoby dojeżdżającej własnym środkiem trenspotru Oświadczenie przewożnika o cenie biletu umowa użyczenia pojazdu Załącznik nr 14 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 15 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Załącznik nr 18 wzór zaświadczenia o pomocy de minimis Załącznik nr 17 oświadczenie o zgodzie współmałżonka Poniżej dokumenty związane z udzieleniem wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej oraz wsparcia pomostowego Regulamin-przyznawania-środków-finansowych Załącznik nr 5 Regulamin-Komisji-Oceny-Wniosków o przyznanie środków finansowych Załącznik nr 6 Karta-oceny-formalnej Załącznik nr 7 Karta-oceny-merytorycznej-wniosku-o-otrzymanie-wsparcia-finansowego Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Załącznik nr 11 Karta-oceny-merytorycznej-wniosku-o-otrzymanie-wsparcia-pomostowego Załącznik nr 16 Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł Załącznik nr 19 szczegółowe zestawienie zakupionych towarów i usług Załącznik nr 8 Regulamin-Komisji-Oceny-Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Załącznik nr 9 Umowa o podstawowe wsparcie pomostowe