03.06.2014

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż w terminie od 05 czerwca 2014r. do 25 czerwca 2014r. będzie prowadzony nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”.

Dokumenty Rekrutacyjne składają się z następujących elementów:

a) Formularz Zgłoszeniowy - (do pobrania w zakładce Dokumenty na stronie www.biznesspoleczny.oic.lublin.pl lub dostępny w Biurze projektu);

b) Oświadczenia – (do pobrania w zakładce Dokumenty na stronie www.biznesspoleczny.oic.lublin.pl lub dostępne w Biurze projektu):

 1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikacyjnych Kandydata/ki do udziału w projekcie – składają wszyscy Kandydaci/ki;
 2. Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch rożnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub w przypadku korzystania oświadczenie o złożeniu rezygnacji do PFRON z możliwości ubiegania się o ich refundację ze środków PFRON- w przypadku Kandydatów/tek niepełnosprawnych;
 3. Deklaracja utworzenia grupy inicjatywnej- w przypadku Kandydatów/ek, którzy wraz z innymi Kandydatami/kami tworzą Grupę Inicjatywną;

 

c) inne dokumenty poświadczające spełnianie wymogów kwalifikacji do udziału w projekcie:

 1. osoby bezrobotne- Zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem z właściwego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny;
 2. osoby niepełnosprawne- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 3. osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego- Zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem z zakładu lecznictwa odwykowego;
 4. osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej- Zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem z zakładu opieki zdrowotnej,
 5. osoby z zaburzeniami psychicznymi- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, natomiast jeśli ww. orzeczeniu jako przyczyna niepełnosprawności nie jest wskazana choroba psychiczna- zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem z zakładu opieki zdrowotnej;
 6. uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej- zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem z powiatowego centrum pomocy rodzinie;
 7. osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej- zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem z ośrodka pomocy społecznej;
 8. osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej- zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem z ośrodka pomocy społecznej;
 9. osoby, które nie zostały wskazane w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, pod warunkiem, że są osobami niezatrudnionymi, wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej- Zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem z ośrodka pomocy społecznej.

 

 

Powyższe dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do biura projektu:
Fundacja „OIC Poland”
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin

Prosimy o czytelne wypełnienie dokumentów.