Działania

Dla Beneficjentów projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

DORADZTWO
– doradztwo indywidualne stworzenie Indywidualnego Planu Działania w celu motywacji i przełamania barier (4 godz./osobę),
– doradztwo indywidualne z wykorzystaniem narzędzia ASTRA (2 godz./osobę),
– doradztwo grupowe 16 godzinne,  dotyczyć będzie zasad pracy w spółdzielni oraz wzajemnej współpracy i budowania zespołu.

Dodatkowo każda powstała Grupa Inicjatywna od etapu tworzenia biznesplanu do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznanie środków finansowych będzie miała indywidualnego doradcę- opiekuna, który będzie wspierał członków Grup Inicjatywnych we wszystkich działaniach związanych z tworzeniem biznesplanów, rejestracją Spółdzielni Socjalnych, jak również będzie służył pomocą w pierwszym okresie działalności nowopowstałego przedsiębiorstwa społecznego.

SZKOLENIA
Blok szkoleniowy opiera się na 2 modułach:
– Moduł 1 Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych – 48 godzin/grupę;
– Moduł 2 Szkolenia zawodowe, które uzupełnią kwalifikacje niezbędne do prowadzenia spółdzielni socjalnej. Tematyka szkoleń będzie uzależniona od profilu spółdzielni socjalnej zidentyfikowanych w Module 1, aby wsparcie szkoleniowe było jak najbardziej adekwatne do rzeczywistych potrzeb. W ramach modułu zaplanowano 80 godzin/grupę.
PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I/LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ORAZ WSPARCIE POMOSTOWE
Uzyskanie wsparcia finansowego odbędzie się na zasadzie konkursu Biznes Planów (zgodnie z regulaminem Komisji Oceny Wniosków) o udzielenie wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego.

Wnioski będą rozpatrywane na posiedzeniach Komisji.

Planuje się udzielenie :
– bezzwrotnej dotacji  30 osobom, w wysokości do 20 tys. zł na założenie spółdzielni socjalnej.

Łącznie zaplanowano  powstanie 3 spółdzielni, w skład których wejdzie średnio
po10 osób.
– wsparcia pomostowego w wysokości 1600 zł/osobę przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia spółdzielni na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania.