Dokumenty

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

01. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
02. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy
03. Załącznik nr 1 do FZ- Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikacji
04. Załącznik nr 2 do FZ- Oświadczenie osoby niepełnosprawnej
05. Załącznik nr 3 do FZ- Deklaracja utworzenia Grupy Inicjatywnej
06. Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej
07. Załącznik nr 3 karta oceny merytorycznej
08. Załącznik nr 4 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
09. Załącznik nr 5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
10. Załącznik nr 6 Umowa szkoleniowo- doradcza OGŁOSZENIE O NABORZE

2. Regulamin przyznawania środków finansowych:

Regulamin-przyznawania-środków-finansowych
Załącznik nr 1 Umowa o wsparcie finansowe na zalożenie spółdzielni socjalnej
Załącznik nr 2 Wniosek o przyznanie środków finansowych
Załącznik nr 3 Plan-założenia-spółdzielni-socjalnej
Załącznik nr 4 Harmonogram rzeczowo- finansowy
Załącznik nr 5 Regulamin-Komisji-Oceny-Wniosków o przyznanie środków finansowych
Załącznik nr 6 Karta-oceny-formalnej
Załącznik nr 7 Karta-oceny-merytorycznej-wniosku-o-otrzymanie-wsparcia-finansowego
Załącznik nr 8 Regulamin-Komisji-Oceny-Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 9 Umowa o podstawowe wsparcie pomostowe
Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 11 Karta-oceny-merytorycznej-wniosku-o-otrzymanie-wsparcia-pomostowego
Załącznik nr 12 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 13 oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_vat
Załącznik nr 14 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 15 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Załącznik nr 16 Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł
Załącznik nr 17 oświadczenie o zgodzie współmałżonka
Załącznik nr 18 wzór zaświadczenia o pomocy de minimis
Załącznik nr 19 szczegółowe zestawienie zakupionych towarów i usług

3.  Zasady rozliczania kosztów dojazdów na szkolenie

Załącznik nr 01. zasady zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie
Załącznik nr 02. Oświadczenie dla osoby dojeżdzającej publicznymi środkami trensportu
Załącznik nr 03.Oświadczenie dla osoby dojeżdżającej własnym środkiem trenspotru
Załącznik nr 04.Oświadczenie przewożnika o cenie biletu
Załącznik nr 05.umowa użyczenia pojazdu

4. Zasady wydatkowania wsparcia finansowego

a. ZASADY WYDATKOWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO
b. OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
c. Szczegółowe zestawienie zakupionych towarów i usług
d. Oswiadczenie Spółdzielni Socjalnej o dokonaniu zakupów towarów i/lub usług
e. Przykladowe_oswiadczenie_zbywcy_dot_uzywanego_srodka_trwalego
f. Przykladowy_protokol_przyjecia_odbioru
g. Wzór_oznaczenia_miejsca_prowadzenia_dzialalnosci_gospodarczej
h. Załącznik_do_polisy
i. Harmonogram rzeczowo- finansowy
j. Oświadczenie dotyczące zakupionego środka trwałego
k. Oświadczenie o braku możliwości odliczenia VAT
l.  Oświadczenie VAT- dla Vatowców

5. Zasady wydatkowania finansowego wsparcia pomostowego

1. zasady_rozliczenia_podstawowego_wsparcia_pomostowego
2. OPIS DOKUMENTÓW POMOSTOWE
3. Oświadczenie
4. ROZLICZENIE_WSPARCIA_POMOSTOWEGO
5. Oświadczenie o braku możliwości odliczenia VAT
6. Oświadczenie VAT- dla Vatowców
7. Załącznik_do_polisy