O projekcie

Projekt „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną” realizowany jest w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL współfinansowanego ze środków EFS, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Fundacją „OIC Poland” w Lublinie. Projekt realizowany jest w okresie od 01 marca 2014 do 28 lutego 2015.

Celem projektu Podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej niepracujących  mieszkańców województwa lubelskiego, poprzez zdobycie umiejętności zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej oraz udzielenie pomocy finansowej i doradczej w pierwszym okresie funkcjonowania  nowopowstałych  przedsiębiorstw społecznych.

Projekt ułatwi osobom bezrobotnym założenie spółdzielni socjalnej, która będzie dla nich miejscem pracy i możliwością wykorzystania własnego potencjału i umiejętności. Niezwykle ważną kwestią jest to, że udział w projekcie osób nieaktywnych zawodowo otwiera im szansę na rozwój własnych celów i marzeń przy wsparciu doradczym psychologa, doradcy zawodowego oraz ekspertów z zakresu biznesu.

Ponadto osoby te mają szansę otrzymać dotację finansową na utworzenie spółdzielni socjalnej co ułatwi im start na rynku pracy.

W projekcie przewidziano udzielenie 30 osobom:
– wsparcia finansowego w wysokości do 20 000 zł na osobę;
– wsparcia pomostowego w wysokości 1600 zł/osobę przez okres pierwszych
6 miesięcy prowadzenia spółdzielni na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania.

Ważnym elementem projektu jest przewidziane wsparcie dla osób które założą/przystąpią
do spółdzielni socjalnej w formie specjalistycznego doradztwa (4 godziny na osobę)
w pierwszym okresie funkcjonowania spółdzielni. Doradztwo będzie uzależnione od potrzeb Beneficjentów Projektu w celu efektywnego wykorzystania dotacji.